Energie-audits


In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven.
De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

Voor wie geldt artikel 8 van de EED (energie-audit)?
Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op u van toepassing.
Waarom een energie-audit?
De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Daarnaast brengt men op basis daarvan verslag uit van de resultaten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.
Wanneer?
Op basis van de richtlijn energie-efficiëntie 2012/27/EU dienen grote ondernemingen uiterlijk op 5 december 2015 een energie-audit uit te voeren en vervolgens tenminste iedere vier jaar te herhalen.
Indien een onderneming niet kan voldoen aan de bij de richtlijn vastgestelde datum van 5 december, dan verzoeken wij u actief en tijdig contact op te nemen met het bevoegd gezag*. Het bevoegd gezag* beziet in overleg met de onderneming hoe zo snel als realistisch mogelijk is, tot een energie-audit te komen.

 

* Voor Wm**-inrichtingen is er één bevoegd gezag. Dit bevoegd gezag is meestal de gemeente. De meeste gemeenten hebben hun uitvoeringstaken uitbesteed aan een omgevinsdienst / regionale uitvoeringsdienst (RUD).

Let op: een aantal gemeenten, waaronder Utrecht en Amersfoort, heeft haar energietaken niet overgedragen aan een omgevingsdienst en voert deze zelf uit.

In de regio Zuidoost-Brabant dienen bedrijven voor de energie-audit contact op te nemen met de eigen gemeente.

** Wm = Wet mileubeheer.


Bron: http://www.rvo.nl

 

Middelgrote bedrijven

 

Onder middelgrote bedrijven wordt verstaan de bedrijven die een energie verbruik hebben van meer dan 50000 kWh per jaar aan elektriciteit en een gasverbruik van meer dan 25000 m3 per jaar. Voor deze bedrijven geldt niet de audit-plicht maar wel de verplichting om alle mogelijke energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, te nemen. AEA Amsing Enerie Advies kan dit geheel voor u verzorgen, dwz eerst een "energie-scan", het in kaart brengen van de actuele energie-situatie, de analyse hiervan en daarna het vaststellen van de besparingsmogelijkheden en hun terugverdientijden. Indien gewenst ontzorgt AEA u volledig en verzorgt voor u de realisatie.

Zie ook: http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.6_Artikel2.15

 

Europese aanpak klimaatverandering

De Europese Unie (EU) spant zich zowel op Europees niveau alsook wereldwijd in om klimaatverandering tegen te gaan. om dit te bereiken heeft de EU verschillende doelen gesteldvoor tot en met 2050.

Klimaatverandering

De uitstoot van CO2 draagt in belangrijke mate bij aan de klimaatverandering. CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aarolie, kolen en aardgas. De klimaatverandering wordt dus voor een groot deel verorzaakt door mensenlijk handelen. Na vel en lang onderzoek zijn vrijwel ale wetenschappers het daarover eens.

20-20-20 doelstellngen voor 2020

De regeringsleiders van de EU-lidstaten hebben verschillende afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot tot 2050 steeds verder te verlagen. Hiertoe zijn verschillende initiatieven genomen, waaronder de 20-20-20 doelstelling, en klimaat- en energiepakket met regelgeving die ervoor moet zorgen dat de CO2-uitstoot in het jaar 2020 met 20% is afgenomen.

De doelstellingen voor 2020 zijn: 

  1. 20 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990
  2. 20 procent minder energieverbruik
  3. 20 procent van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie

Bij het vaststellen van de specifieke doelstellingen van het klimaat- en energiepakket per lidstaat is uitgegaan van het principe 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'. Voor Nederland komen de doelstellingen neer op een reductie van 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen, en een percentage van 14 procent hernieuwbare energie op het totale energieverbruik.

Doelstellingen 2030


Op 22 januari 2014 kwam de Europese Commissie met voorstellen voor doelstellingen voor 2030. Tijdens de Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014 is overeenstemming bereikt over dit beleidskader voor klimaat en energie 2030 voor de EU. De doelstellingen zijn:


• een vermindering van de CO2-uitstoot met ten minste 40 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990
• het aandeel hernieuwbare energie in de EU moet ten minste 27 procent te bedragen
• verbetering van de energie-efficiëntie met 27 procent

Energiestappenplan 2050


Om de CO2-uitstoot in 2050 met 80 procent te verminderen, presenteerde de EC in december 2011 het Energiestappenplan 2050. Dit stappenplan bevat verschillende scenario's waarbij energieproductie koolstofvrij zou moeten worden. Ook worden van deze scenario's de consequenties beschreven. Aan de hand van deze scenario's kunnen lidstaten keuzes maken voor hun eigen beleid.

Bron: http://www.europa-nu.nl/id/vhesf063wxu9/europese_aanpak_klimaatverandering

Voor officiële en aanvullende informatie zie: www.infomil.nl ,de officiële website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.